loading
Đóng góp Quỹ Từ Thiện Tổ đình Bửu Long năm 2017
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Như Trung và anh chị 2500Aud  
2 Tu nữ Pháp Hộ 3.000.000  
3 Công ty Như Phúc 6000Aud  
4 Thuần Tuệ 100Aud  
5 Như Khiêm 400Aud  
6 Lâm Thu Mười và Thơ 600Aud  
7 Như Trung 400Aud  
8 Như Phúc 400Aud  
9 Quế Phương 100Aud  
10 Lâm Thu Mười và Thơ 2000Aud  
11 Gđ. Don và Thoa 300Aud  
12 Gđ. Lâm Thu Mười và Thơ 1000Aud  
13 Gđ. Như Trung 300Aud  
14 Gđ. Thuần Định 300Aud  
15 Gđ. Thuần Tuệ 300Aud  
16 Vô Thanh 1.000.000  
17 Resort Long Hải 200.000.000  
18 Bạn Như Phúc 500Aud  
19 Thuần Định 500Aud  
20 Lê Mỹ Tiên 4.000.000  
21 Gđ. Giác Thiện, Diệu Trí, Giác Tấn, Phương Trang, Diệu Thuỷ, Thiện Tu 48.000.000  
22 Như Phúc 3000Aud  
23 Bích Thu Lâm 1.000.000  
24 Bạch Tuyết Bùi 200Usd  
25 Michelle Duong 100Usd  
26 Mai A Nguyễn 200Cad  
27 Lê Đình Nam 2.000.000  
28 Trần Lan Anh 1.000.000  
29 Đặng Xuân Diệu 400.000  
30 Shop Mangala 700Aud  
31 Thuận Pháp 500Aud  
32 Thuận Tánh 300Aud  
33 Thuận Trí 100Aud  
34 Thuận Nhiên 50Aud  
35 Võ Hồng Phúc 20Aud  
36 Hồ NG Quyên 50Aud  
37 Trần Liên 300Aud  
38 Gđ. Trần Thị Nhung 200Aud