loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Đại Lễ Dâng Y tại Tổ đình Bửu Long (2013/2557)


 

Tác bạch Dâng Y của Thí chủ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

Gotama Bảo tháp rạng ngời

Tôn trí Xá-lợi Trời người hân hoan

Chư Thiên Tăng chúng bảo toàn

Năm ngàn năm chẵn lời vàng Phật ngôn!

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Trưởng Lão cùng Chư Đại Đức Tăng

Kính thưa quí vị Tu nữ và toàn thể thiện nam tín nữ.

Trước hết con xin đại diện gia đình thí chủ thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng già, quí Ngài đã không ngại đường sá xa xôi, thì giờ quí báu, chấp nhận lời mời quang lâm tham dự Lễ Dâng Y Kathina của chúng con để chúng con được tăng thêm phần phước báu.

Kính bạch Quý Ngài

Kính thưa Quý liệt vị,

Vào mùa thu năm 2009, gia đình chúng con, với tâm ý trong sạch luôn hướng về Tam Bảo, đã phát nguyện và thỉnh cầu đến ngài Hòa thượng Viên Minh, Viện chủ chùa tổ Bửu Long, xin cho gia đình chúng con được làm thí chủ chính thức Lễ Dâng Y mùa an cư kiết hạ 2013, Phật lịch 2557 đến chư Tăng chùa tổ Bửu Long. Ý nguyện của chúng đã được Ngài Hòa thượng chấp thuận.

Sau 4 năm chờ đợi với tấm lòng hoan hỷ, hôm nay ngày 17/9 Quý Tỵ, Phật lịch 2557, ngày Dâng Y thường niên của Tổ đình Bửu Long đã đến, gia đình chúng con vô cùng vui mừng vì sắp được cúng dường tứ sự, nhất là Y - Bát đến chư Đại đức Tăng đã tinh tấn tu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ.

Kính bạch Quý Ngài,

Kính thưa Quý liệt vị,

Lịch sử chiếc bình bát ngày xưa có liên quan đến việc Bồ-tát Sĩ-đạt-ta phát đại nguyện bên dòng sông Ni Liên:

Mâm  vàng trôi ngược dòng sông 

Thích-ca thành đạo cứu nhân độ đời

Chúng ta mới có một nơi

Nương nhờ Chánh Pháp kịp thời gieo duyên... 

Cũng nhờ ân đức của nữ đại thí chủ Visakha dâng tấm y đầu tiên đến Đức Phật tại Kỳ Viên tịnh xá sau mùa an cư mà hôm nay chúng ta mới có được truyền thống hằng năm tổ chức Đại Lễ Dâng Y Kathina!

Y đã rách, gót đã mòn

Con đường hành đạo vẫn còn đang đi

Chúng con không biết làm gì

Cúi xin dâng cúng Tam Y đến Thầy.

 

Giờ đây, trong không khí trang nghiêm trước Tam Bảo trong toà Bảo tháp Gotama, trước sự chứng minh của Chư Tôn Đức Trưởng Lão cùng Chư Đại đức Tăng, gia đình chúng con hết lòng thành kính dâng Y Kathina cùng các vật dụng này đến chư Tỳ-khưu Tăng nhập hạ tại Tổ đình Bửu Long. Kính xin Ngài Hòa thượng Viên Minh cùng Chư Đại đức Tăng hoan hỷ thọ nhận cho chúng con được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài.

 

Buổi lễ Dâng Y Kathina hôm nay đã và đang đến hồi viên mãn, chúng con xin hồi hướng quả phước báu thanh cao này đến tất cả chư Thiên trong ba cõi, nhất là chư Thiên đang ngự nơi Bửu Long tự này, cầu xin quý Ngài hoan hỷ thọ nhận.

Chúng con cũng xin hồi hướng phần phước thanh cao này đến các bậc Thầy Tổ, nhất là Ngài Sơ Tổ Hộ Tông, cùng cao huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng. Cầu xin Chư vị hoan hỷ với quả phước thanh cao mà gia đình chúng con cùng toàn thể chư thí chủ đã làm trong ngày hôm nay.

Chúng con cũng xin dâng phần phước thanh cao này đến Chư Tôn Đức Tăng, Quý vị Tu nữ, cùng toàn thể chư Phật tử có mặt hôm nay đồng đều nhau cả thảy.

 

Hạnh phúc thay được làm người

Gặp được Chánh Pháp nụ cười thiện duyên 

Tham sân si gánh muộn phiền

Tuỳ duyên thuận pháp an nhiên cuộc đời.

 Sadhu sadhu... Lành thay!

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

Gotama – the radiant Stupa

Enshrining relics that gladden devas and human beings,

Is preserved by the devas and the Sangha

So that golden words of the Buddha last for five thousand years even!

 

Most Venerables and Venerables of the Sangha,

Venerable nuns and lay devotees,

First of all I would like to represent the family of the donor to bow respectfully to the venerable Sangha, for not minding the  remote roads  and precious time, accepted our invitation to attend the Ceremony of Kathina offering so that our family could have an opportunity to make merits .

Respected Venerables,

Dear friends,

In the autumn of 2009, our family, with a pure mind that is always towards the Triple Gem, have made an aspiration and asked Venerable Vien Minh, the Abbot of Buu Long Temple, to permit our family to be the official donor of the Ceremony of Kathina offering to the Sangha after the rain-retreat of 2013, Buddhist era 2557 at Buu Long Temple. Our wish was approved by the Venerable.

After 4 years of waiting with joyful hearts, today on the 17 of lunar September, Buddhist era 2557, the date of the Annual Kathina Offering at Buu Long Temple has arrived. Our family is extremely happy to prepare and offer the four requisites, especially robes and bowls to the Venerable monks who have diligently practiced during the 3-month retreat.

Respected Venerables,

Dear friends,

History of the ancient bowl related to the Bodhisattva Siddhattha, who had made a vow by the side of Nirañjara River:

Just as the golden tray goes up the river

Sakyamuni got enlightened to help people and the world,

Therefore we have a chance

To take refuge in the Dharma.

 

It is also thanks to the kindness of Upasika Visakha who offered the first robe to the Buddha in Jetavana Vihara after the rain-retreat that today we have a tradition of holding the annual Kathina festival!

Robes have torn, heels have worn

The way of practice is still being gone

We do not know what to do

Just respectfully offer the three robes to Master.

 

Now, in the solemn atmosphere, in front of the Triple Gem, in the Gotama Cetiya, with the witness of the Venerable Sangha, our family whole-heartedly offers the Kathina-civara together with other requisites to the bhikkhus who have spent the rain-retreat at Buu Long Temple. May Venerable Viên Minh and the Sangha receive this so that our family can obtain long-term wellbeing, benefit and progress.

The Kathina Offering Ceremony today has come to fullness, we would like to dedicate this noble merit to the devas in all the three realms, especially the devas dwelling in Buu Long Temple. May you all rejoice with our merits.

We would also like to dedicate this noble merit to our Masters, especially Venerable Ho Tong Vasarakkhita, as well as our departed relatives.  May you all rejoice with the noble merit that our family and all the donors present today have made.

We would also like to dedicate this noble merit to the Venerable Monks and Nuns, as well as all the Upasakas and Upasikas present today.

 

Blessed to be born as human,

Fortunate to meet the Dharma,

Greed, hatred and delusion are burden of sorrow

Living and behaving according to the Dhamma make life calm and care-free.

Sadhu Sadhu Sadhu…

 

  

Một vài hình ảnh của buổi Lễ Dâng Y:     

 
Trở lại     Đầu trang