loading
Pháp Thoại
  • Thông tin tác phẩm đang phát

Danh Mục
Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Theo bước chân Thầy
Pháp Môn Niệm 9 Ân Đức Phật (108 âm - 108 hạt)
Khai Thị Thực Tại
Khóa giảng thứ 20 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh (online)
Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng ở chùa Xá Lợi Phật Đài của Thầy Viên Minh