loading
Xây dựng Bảo tháp ở chùa Định Quang (Phi Nôm)
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nguyen Thi Tam Xây dựng 500.000  
2 Bạn Bà Lào Xây dựng 100Aud  
3 Em Bà Lào Xây dựng 150Aud  
4 Bà Lào Xây dựng 200Aud  
5 Liên anh Năm Xây dựng 500Aud  
6 Như Phúc - Như Trung Xây dựng 88.000.000  
7 Sư Tâm Đăng Xây dựng 10.000.000  
8 Phat tu Cam Quy Xây dựng 2.000.000  
9 Punnata Group Xây dựng 10.000.000  
10 Gđ. An Lạc Tượng Phật 40.000.000  
11 Gđ. Sơn - Lâm (Nghệ An) Xây dựng 30.000.000  
12 An Lạc xây dựng 10.000.000  
13 Nguyễn Thanh Thủy Xây dựng 500.000  
14 Nguyễn thị Linh Cầm Xây dựng 200.000  
15 Nguyễn Liên Hương Xây dựng 1.000.000  
16 Gđ. Nguyễn Tiến Dũng - Nguyễn Ngọc Liên Xây dựng 50.000.000  
17 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền (Út Đặng) Xây dựng 46.000.000