• Nền Tảng Phật Giáo - Quyển VII - Tập 1

  PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH

 • Tác giả: Hộ Pháp

Mục Lục

 • PHẦN 1
 • 1. Giới thiệu Pháp hành Thiền định

  2. Các đề mục Thiền định

  - Đề mục Kasina

  - Đề mục Tử thi bất tịnh

   

 • PHẦN 2
 • 2. Các đề mục Thiền định (tt)

  - Đề mục Niệm:
  Niệm Ân Đức Phật - Niệm Ân Đức Pháp - Niệm Ân Đức Tăng

 • PHẦN 3
 • - Đề mục Niệm (tt)
  Niệm Giới - Niệm Sự Bố thí - Niệm Thiên -
  Niệm Tịch Tịnh - Niệm Sự chết - Niệm 32 Thể trược -
  Niệm Hơi thở
 • PHẦN 4
 • 2. Các đề mục Thiền định (tt)
  - Đề mục Vô lượng: Từ - Bi - Hỷ - Xả
  - Đề mục Vật thực đáng nhờm gớm
  - Đề mục Phân tích Tứ đại
  - Đề mục Thiền Vô sắc giới
 • PHẦN 5
 • - Tính của Hành giả đối với các đề mục Thiền định
  - Abhinna - Phép Thần Thông
  - Thực hành Pháp Hành
  - Nghi lễ Thọ Giáo Pháp Hành Thiền
  - Đoạn kết


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy.

 

Paṇāmagāthā

Tilokekagaruṃ Buddhaṃ,     

Pāyādibhayahiṃsakaṃ,

Āyuno pariyosānaṃ,

Gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Ādimajjhantakalyāṇam,

Buddhassa dhammamosadhaṃ,

Nibbānapariyosānaṃ,

Gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Tassa sāvakasaṃghañca,

Puññakkhettaṃ anuttaraṃ,

Arahattapriyosānaṃ,

Gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Buddhaṃ Dhammañca Saṃghañca,

Abhivandiya sādaraṃ,

Mūlabuddhasāsanan’ ti,

Ayaṃ gantho mayā kato.

  

Kệ lễ bái Tam Bảo

Đức Thế Tôn cao thượng nhất tam giới,

Dắt dẫn chúng sinh thoát khỏi họa tai,

Nguyện suốt đời con xin quy y Phật,

Mong chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế.

Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu,

Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối,

Nguyện suốt đời con xin quy y Pháp,

Mong được chứng ngộ Niết Bàn thoát khổ.

Tăng bậc Thánh Thanh Văn đệ tử Phật,

Là phước điền cao thượng của chúng sinh,

Nguyện suốt đời con xin quy y Tăng,

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán.

Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng cao thượng,

Con hết lòng thành kính lạy Tam Bảo,

Rồi góp nhặt biên soạn tập sách nhỏ,

Soạn phẩm này gọi “Nền Tảng Phật giáo”


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy.

 


NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO
 
(MŪLABUDDHASĀSANA)
 
Quyển VII – Tập 1
 

PHÁP-HÀNH-THIỀN-ĐỊNH

 
(SAMATHABHĀVANĀ)
 

                               Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp

                               (Dhammarakkhita Bhikkhu)
                                     (Aggamahāpaṇḍita)
                       
                                                                                   
     Lời Nói Đầu
 

 Nền-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách có 7 quyển gồm 9 chương. Mỗi chương được khái quát như sau:

* Chương thứ nhất: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga)
- Đức-Phật (Buddha)
- Đức-Pháp (Dhamma)
- Đức-Tăng (Saṃgha)
 
* Chương thứ nhì: Tam-Bảo (Ratanattaya)
- Đức-Phật-Bảo (Buddharatana)
- Đức-Pháp-Bảo (Dhammaratana)
- Đức-Tăng-Bảo (Saṃgharatana)

* Chương thứ ba: Ân-Đức-Tam-Bảo (Ratanattayaguṇa)              

- Ân-Đức-Phật-Bảo (Buddhaguṇa)
- Ân-Đức-Pháp-Bảo (Dhammaguṇa)
- Ân-Đức-Tăng-Bảo (Saṃghaguṇa)

* Chương thứ tư: Quy-Y-Tam-Bảo (Tisaraṇagamana)

- Quy-y-Phật-Bảo (Buddhasaraṇa)
- Quy-y-Pháp-Bảo (Dhammasaraṇa)
- Quy-y-Tăng-Bảo (Saṃghasaraṇa)
 
* Chương thứ năm: Pháp-Hành-Giới(Sīlācāra)
- Giới của người tại gia cư sĩ (Gahaṭṭhasīla)
- Giới của bậc xuất gia tu sĩ (Pabbajitasīla)

* Chương thứ sáu: Nghiệp - Quả Của nghiệp (Kamma-kammaphala)

- Bốn loại nghiệp (Kammacatukka)
- Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma)
- Quả bất-thiện-nghiệp (Akusalavipāka)
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma)
- Quả thiện-nghiệp (Kusalavipāka)

* Chương thứ bảy: Phước-thiện (Puñña-kusala)

- 10 nhân sinh phước-thiện(Puññakriyāvatthu)

* Chương thứ tám: Pháp-Hạnh Ba-la-mật (Pāramī)

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật(Tiṃsapāramī)

* Chương thứ chín: Pháp-Hành-Thiền (Bhāvanā)

- Pháp-hành-thiền-định (Samathabhāvanā)

- Pháp-hành-thiền-tuệ (Vipassanābhāvanā)

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm 9 chương, chia thành 7 quyển, mà mỗi quyển được đặt tên theo nội dung của từng chương. Chương thứ chín là chương cuối cùng.

Chương thứ chín: Pháp-Hành-Thiền (Bhāvanā)

Pháp-Hành-Thiền có 2 pháp là:

- Pháp-hành-thiền-định (Samathabhāvanā),

- Pháp-hành-thiền-tuệ (Vipassanābhāvanā)

quyển VII trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo.

Quyển VII  chia ra làm 2 tập:

* Quyển VII - Tập 1: Pháp-Hành-Thiền-Định  

                              (Samathabhāvanā). 

* Quyển VII - Tập 2: Pháp-Hành-Thiền-Tuệ  

                               (Vipassanābhāvanā).  

 

Quyển VII - Tập 1: Pháp-Hành-Thiền-Định (Samatha-bhāvanā) là pháp-hành có trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo. Pháp-hành-thiền-định gồm có 40 đề-mục-thiền-định, hành-giả thực-hành pháp-hành-thiền-định có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới-tâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới-tâm.

Năm bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm Phạm-thiên trên 16 cõi trời sắc-giới, 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm Phạm-thiên trên 4 cõi trời vô-sắc-giới Phạm-thiên, hưởng sự an lạc trên cõi trời ấy cho đến tuổi thọ, rồi sẽ tái sinh kiếp sau trong cõi khác tuỳ theo thiện-nghiệp của vị Phạm-thiên ấy.

Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc nhiều bậc thiền thiện-tâm, thì chỉ có thiện-nghiệp của bậc thiền thiện-tâm nào cao hơn hết có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời sắc-giới hoặc vô-sắc-giới Phạm-thiên tương ứng với bậc thiền quả tâm cao ấy mà thôi. Các bậc thiền thiện-tâm thấp còn lại đều trở thành vô hiệu quả.

Hành-giả đã chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào, nếu không thường nhập bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy, không giữ gìn thận trong thì bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy dễ bị mất.

Hành-giả dù đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, vẫn còn là hạng phàm-nhân, chưa phải là bậc Thánh-nhân, nên vẫn còn phải tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài không có tận cùng.

Trong  Quyển VII - Tập 1: Pháp-Hành-Thiền-Định này được trình bày 40 đề-mục-thiền-định, giảng giải phương pháp thực-hành mỗi đề-mục từ giai đoạn ban đầu cho đến giai đoạn cuối, dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm hoặc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, tuỳ theo năng lực của đề-mục-thiền-định ấy.

Và đặc biệt còn trình bày phương pháp luyện tập mỗi phép thần-thông (abhiññā) rất phi thường đối với hành-giả đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Quyển VII - Tập 1 “Pháp-Hành-Thiền-Định” này, bần sư đã cố gắng hết sức mình sưu tầm từ trong các bài  kinh Pāḷi và các bộ Chú-giải, đặc biệt bộ Visuddhimagga và toàn bộ sách giáo khoa“Paramatthajotika” của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika, giảng giải về bộ môn Abhidhamma, hiện đang được sử dụng giảng dạy trong phân khoa Abhidhammajotikavidayālaya của trường đại-học “Mahācuḷālongkornrājavidayālaya” tại thủ đô Bang-kok, Thái-lan, v.v…

Bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ nhiều nguồn tài liệu, để trình bày về pháp-hành-thiền-định với 40 đề-mục-thiền-định, phương-pháp thực-hành mỗi đề-mục-thiền-định từ khi bắt đầu thực-hành giai đoạn ban đầu đến giai đoạn cuối của mỗi đề-mục-thiền-định.

Bần sư chỉ có khả năng bấy nhiêu thôi, ngõ hầu hỗ trợ giúp cho độc giả tìm hiểu về pháp-hành-thiền-định. Song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư.

Kính mong chư bậc thiện-trí từ bi chỉ giáo, góp ý chân tình, để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn.

 

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà mỗi người ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng ta.

 

Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng chân tình của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc của bần sư.

 

Quyển VII - Tập 1 này có những cụm từ cùng chung ý nghĩa được gạch nối lại nhau cho dễ hiểu.

 

Quyển VII - Tập 1 “Pháp-Hành-Thiền-Định” này được hoàn thành do nhờ nhiều người hỗ trợ góp sức như Sư Ratanajotika (Minh-Bảo) đã tận tuỵ xem bản thảo, cận-sự-nữ Dhammanandā Upāsikā đã tận tâm xem lại bản thảo, dàn trang làm thành quyển, lo việc ấn hành. Các thí chủ trong nước và ngoài nước có đức tin trong sạch lo đóng góp phí in ấn, và được nhà xuất bản tôn giáo cho phép ấn hành. Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quý vị.  

 

Nhân dịp may này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (Tỳ-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phần pháp thí thanh cao này đến Ngài Cố Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tông, Vaṃsarakkhitamahāthera là Sư Phụ của con, đồng thời đến Ngài Cố Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Cố Đại- Trưởng-Lão Bửu-Chơn, Ngài Cố Đại-Trưởng-Lão Giới- Nghiêm, Ngài Cố Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Cố Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiền-Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão, Đại-đức khác đã dày công đem Phật-giáo-Nguyên-thủy (Theravāda) về truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, và xin kính dâng đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar đã có công dạy dỗ con về pháp học và pháp hành.

 
Con kính mong quý Ngài hoan hỷ.
“Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.”

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện pháp-thí thanh cao này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

Imaṃ puññābhāgaṃ mātāpitu-ācariya-ñāti- mittānañceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbattha.

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-tu-la, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- thiên trong 6 cõi trời dục giới, chư Phạm-thiên trong các cõi trời sắc giới,...

Kính mong tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát khỏi mọi sự khổ, được an lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.

“Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.”

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-Bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não-trầm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài.

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt được mọi phiền-não-trầm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái sinh trong 4 cõi ác giới: địa-ngục, a-tu-la, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện giới: cõi người, các cõi trời dục giới… mà thôi.

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều là người có chánh-kiến, có đức tin trong sạch nơi Tam-Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với bậc-thiện-trí, lắng nghe chánh- pháp của bậc-thiện-trí, có đức tin trong sạch nơi bậc- thiện-trí, cố gắng tinh tấn hành theo lời giáo huấn của bậc-thiện-trí, không ngừng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để mong sớm chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- quả và Niết-Bàn, mong diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não- trầm-luân, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài.

Trong kiếp tử sinh luân hồi, mỗi khi chúng con được nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự ở nơi nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liền phát sinh thiện-tâm hỷ lạc, có đức tin trong sạch nơi Tam-Bảo, quyết tâm tìm đến nơi ấy, hầu đảnh lễ Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, lắng nghe chánh-pháp của Ngài, rồi thực hành theo chánh-pháp, để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn.

Nay chúng con hết lòng thành kính quy y Tam-Bảo: Quy y Đức-Phật-bảo, quy y Đức-Pháp-bảo, quy y Đức- Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì Tam-Bảo cho đến trọn đời. Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có được duyên lành sâu sắc trong Phật-giáo.

    Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con, dù thành tựu quả báu ở cõi người (manussasampatti) giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng như thế nào, cũng không đắm say trong cõi người; hoặc dù thành tựu quả báu ở cõi trời (devasampatti) hưởng được mọi an lạc vi tế cao quý như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. Bởi vì mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con là cầu mong sớm được thành tựu quả báu Niết-Bàn (Nibbāna-sampatti), giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài.

 
Icchitaṃ patthitaṃ amhaṃ,
Khippameva samijjhatu.
 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con,

Cầu mong sớm được thành tựu như ý.
 
 

                                          P.L. 2556 / D.L. 01/2013

                                              Rừng Núi Viên Không

                                Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành

                                           Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 
                                  Soạn-giả: Tỳ khưu Hộ Pháp
                                      (Dhammarakkhita Bhikkhu)
                                              (Aggamahāpaṇḍita)

 [ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024