Cuộc sống muôn đời

Cuộc sống muôn đời đẹp biết bao
Nụ cười vi tiếu tợ trăng sao
Ung dung đứng giữa bờ sinh tử
Tự tại ngồi trên biển sóng xao

Hạnh phúc khó tìm ngoài thực tại
Khổ đau dễ thấy giữa ba đào
Dừng chân thôi kiếm dòng sông ảo
Cuộc sống muôn đời đẹp biết bao!
(Như Tuệ)


Chúng sanh vạn kiếp chìm hư ảo
Hát mãi muôn đời điệu khổ đau
Trò chơi sinh tử còn thay áo
Tháng ngày biến dịch khúc ly tao.

Người đã về đây tự thuở nào
Thời gian giờ trả lại trăng sao.
Hương thầm Vi tiếu bay theo gió
Vui đời tịch tịnh ẩn trong nhau.
(Viên Hướng)

 

  

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022