• Kính mừng Thầy năm mươi hạ lạp
  • Tác giả: Như Tuệ

 

 

Kính mừng Thầy năm mươi hạ lạp

 

Hoa Trời rải khắp muôn nơi

Bánh xe Chánh Pháp rạng ngời mười phương

Bảy ba niên tuế an khương

Năm mươi Hạ lạp tỏ tường Đạo tâm.

 

Con như thấy năm hai (52)* năm về trước

Đất Thần Kinh in bóng dáng khoan thai

Mang y bát, gót chân trần nhẹ bước

Noi gương Phật, tâm đạo chẳng hề phai

Năm hai (52) năm bao thăng trầm xuôi ngược

Dốc lòng thành, gìn giữ Pháp Như Lai

Xây Già Lam cho hậu thế ngày mai

Truyền Chánh Pháp, nguyện đền ơn khai ngộ.

 

Rồi một ngày, Úc Châu như mở hội

Cung thỉnh Thầy về khai sáng tánh linh

Như đuốc tuệ sáng soi đường dẫn lối

Cho con về với Tự Tánh chơn minh

Cho con nếm được vị hương giải thoát

Không còn “Ta”, không “Tự Ngã”, “của Ta"

Sinh tử Niết Bàn, bến mê bờ giác

Pháp thường như thị, tâm vốn an bình.

 

Dâng thầy vài vần thơ

Nhân ngày mừng khánh Nhật

Nguyện Thầy trăm tuổi thọ

Cho bá tánh nương nhờ!

 

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022