loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Lễ húy nhật lần thứ 38 Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông (Vaṃsarakkhita) tại Tổ đình Bửu Long

 

 

 
Trở lại     Đầu trang