loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Phương danh Phật tử hùn phước chi phí vận chuyển xe lăn
1. Quí Phật tử ở Úc:

   - Ngọc Tốn                                                      $  200 AUD
   - Lâm Huệ Thu - Chí                                     $ 100    //
   - Lâm Quang Trung - Liên                           $ 100    //
   - Lâm Thu Nguyệt - Trương Hữu Lực        $  270   //
   - Lâm Thu Mười & Thơ                                 $1,000  //
   - Gđ. Như Trung ( Lâm Thu Cúc - Quế )    $  270   //
   - Như Duyên                                                   $  500  // 
   - Thoa & Don                                                  $  300  //
   - Đinh Thị Thanh Thúy                                  $ 100  //
   - GĐ. Thuần Tuệ                                            $ 100  //
   - Cô Thuỷ                                                         $  10  //
   - Nga                                                                $   50  //

2. Quí Phật tử ở Hoa Kỳ:

  - Huỳnh Văn Sơn     :                                     $ 100 USD
  - Nông Đình Hùng    :                                   $ 200   //
  - V/C Nguyễn Ngoc Hùng                            $ 200   //
  -Huỳnh Văn Thanh                                        $  20   //
  -Huỳnh Thúy Vân                                           $ 100  //
  -Huỳnh Hoàng Anh                                       $ 100  //
  -Nguyễn Thị Phương                                   $ 100  //
  -Tuệ Phương                                                 $ 800  //
 
Trở lại     Đầu trang