loading
Thư Viện - Kinh
STT Tên kinh - Nội dung Dịch giả
1 Kinh trường bộ
Tập I, Tập II
Hòa thượng Thích Minh Châu
2 Kinh trung bộ
Tập I, Tập II, Tập III
Hòa thượng Thích Minh Châu
3 Kinh Tăng Chi Bộ
Hòa thượng Thích Minh Châu
4 Tương Ưng Bộ Kinh
Hòa thượng Thích Minh Châu
5 Kinh Tiểu Bộ, I
Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập
Hòa thượng Thích Minh Châu
6 Kinh Tiểu Bộ, II
Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự
Gs Trần Phương Lan
7 Kinh Tiểu Bộ, III
Trưởng lão tăng kệ, Trưởng lão ni kệ
Hòa thượng Thích Minh Châu
8 Kinh Tiểu Bộ, IV
Chuyện Tiền thân, 1-120
Hòa thượng Thích Minh Châu
9 Kinh Tiểu Bộ, V
Chuyện Tiền thân, 121-263
Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan
10 Kinh Tiểu Bộ, VI
Chuyện Tiền thân, 264-395
Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan
11 Kinh Tiểu Bộ, VII
Chuyện Tiền thân, 396-473
Giáo sư Trần Phương Lan
12 Kinh Tiểu Bộ, VIII
Chuyện Tiền thân, 474-520
Giáo sư Trần Phương Lan
13 Kinh Tiểu Bộ, IX
Chuyện Tiền thân, 521-539
Giáo sư Trần Phương Lan
14 Kinh Tiểu Bộ, X
Chuyện Tiền thân, 540-547
Giáo sư Trần Phương Lan