Cuộc đời ảo mộng
Ai biết thực hư?
Cái gì là thực?
Cái gì là hư?
Nói hư là hư
Nói thực là thực
Nhưng xem cho cùng
Chẳng hư chẳng thực.

 

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024