Sống

Nợ nần thanh toán từ đây

Không gieo, không gặt, không gây nghiệp trần

Vị tha vô ngã tinh cần

Tùy duyên thuận pháp, phù vân sá gì.


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024