Biết

Vui thay lời Thầy dạy

Con như được tỏ tường

Tánh Biết thấy vạn pháp

Vi diệu đến khôn lường.

 

Tất cả giác, tưởng, thức, 

Cùng thắng, tuệ, liễu tri

Thô thiển đến tinh vi

Đều nằm trong Tánh Biết. 

 

Tánh Biết tự thấy pháp

Vô ngã và vô thường 

Thấy cái ta ảo tưởng

Quỷ quyệt thật khó lường.

 

Chỉ tại tham, sân, si 

Tạo luân hồi sanh tử

Vậy ngay nơi thực tánh 

Thấy pháp tự đến đi...

 

Giác ngộ là thấy pháp

Thấy pháp tánh đang là

Thấy người thợ làm nhà

Tất cả nhờ Tánh Biết. 


Tâm

Chân Tâm là Tánh Biết.

Không diệt cũng không sanh

Không trụ không bám víu

Để Pháp tự diệt sanh.

 

Tánh biết thấy vạn Pháp

Ngay thực tại đang là

Thấy người thợ làm nhà.

Xây ngôi nhà sanh tử.

 

Bản ngã Tham, Sân, Si

Kẻ lạ mặt trộm Pháp.

Tánh Biết rõ tất cả

Tùy thuận Pháp đến đi.

 

Tánh biết không phân biệt

Chân thật và lặng thầm

Không chọn lựa lấy bỏ.

Quả thật là Chân Tâm.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024