Thấy


Vô minh là phiền não

Như mây che vầng trăng

Thế nên không biết rằng

Trăng muôn đời vẫn sáng!


Xưa kia vì mê mãi

Không nhìn lại chính mình

Nên quên mất tánh Minh

Hiện diện ngay khi biết.


Tánh biết thường sáng tỏ

Tại đây và bây giờ

Pháp đến đi đều rõ

Trăng sáng mãi không mờ.


Pháp vận hành hoàn hảo

Không có Ta, của Ta

Sống tùy duyên thuận Pháp

Vô ngã và vị tha.

 

Buông

  

Ai bảo buông là khó

Khó chỉ tại cái ta

Chấp tham ái, tà kiến

Nên buông mãi không ra!

  

Trở về pháp đang là

Ngay thực tại sinh diệt

Thấy không "Ta, của Ta"

Buông: chẳng buông gì cả!

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024