Cảm tác sau khóa học Thiền

Viên Minh tánh sáng tỏa mười phương

Chùa Tồ rồng thiêng ẩn Phật đường

Tứ Đế Pháp Mầu đà thấu suốt

Bát Chi Đạo Chánh hẳn am tường.

Sáng suốt, trong lành tùy thuận Pháp

Rỗng rang, lặng lẽ ứng vô thường

Trở lại chính mình là đến bến

Thỏng tay vào chợ hết so lường.[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024