• Giới Thiệu Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật
    bằng cách lần chuỗi hạt
  • Tác giả: Hộ Pháp

 

(Nghe Ngài Hộ Pháp hướng dẫn đọc ở mục Pháp Thoại)
  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024