Từ khi nhận được pháp Thầy
Con biết trọn vẹn phút giây hiện tiền
Nói năng, động dụng tùy duyên
Pháp thường tĩnh lặng, sống Thiền như nhiên.


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024