Bao phen đào bới trong kinh sách
Vạn nẻo kiếm tìm giữa thế gian
Đạo trà mới tỏ ra Sự thế!
Thế sự muôn đời chỉ thế thôi.
(Phan Trung)

Chung trà chia sẻ Đạo
Ngờ đâu Đạo nhiệm mầu
Chỉ nghe liền tỉnh ngộ
Thấy Đạo thật thâm sâu!
(Viên Minh)


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024