Người gióng chuông

 

Nghe chuông đồng vọng một phương

Tiếng chuông thực tại mười phương hiện tiền

Người gióng đã bảy ba niên

Năm mươi hạ lạp chứng viên minh thành...

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021