Kính dâng Thầy

 

Thao thức đêm dài thấy nao nao

Thì thào trong gió, lá lao xao

Ân sư hạ lạp năm mươi chẵn

Trí hạnh vun bồi lớn xiết bao!

 

Chan chứa nghe lòng vui mở hội

Chí thành ngước mắt hướng trăng sao

Lời thô, chữ vụng dâng sư phụ

Phúc thọ khang ninh đức dạt dào!

 

 

 

Tự lòng cảm nhận từ sâu thẳm

Thầy đã cho con Viên Ngọc Tâm

Cửa vào "Thực Tại" năm chưa trọn

Pháp thoại hải triều thật thậm thâm.

 

Biết đến bao giờ ân đền trả

Nhân thời Khánh Nhật bảy ba năm

Dâng hết chí thành tâm trí nguyện

Khang ninh, tuệ giác vững trăm năm!

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024