Kính bạch Thầy,

Sau khóa thiền vừa rồi con đã được thầy khai hóa. Những pháp thầy dạy sự - lý viên dung, vừa thâm sâu vừa giản dị, đã giúp con rất nhiều trên bước đường tu học, hành trì. Để tạ ơn Thầy con kính dâng lên Thầy bài thơ, vừa tán dương ân đức Thầy, cũng vừa trình pháp để thầy xem chỗ thấy của con còn có điều gì cần điều chỉnh xin Thầy từ bi chỉ dạy:

Viên Minh tánh sáng tỏa mười phương

Chùa Tồ rồng thiêng ẩn Phật đường

Tứ Đế Pháp Mầu đà thấu suốt

Bát Chi Đạo Chánh hẳn am tường.

Sáng suốt, trong lành tùy thuận Pháp

Rỗng rang, lặng lẽ ứng vô thường

Trở lại chính mình là đến bến

Thỏng tay vào chợ hết so lường.

Cẩn bút. Con.


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022