loading
Đóng góp Quỹ Từ Thiện Tổ đình Bửu Long năm 2018
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Hậu - Hiệp 11.000.000  
2 Thuận (bạn Như Phúc) 200Aud  
3 Gđ. Như Trung 30.500.000  
4 Sư Thiện Hảo 500.000  
5 Như Phúc 16.500.000  
6 Lê Thị Trâm Anh 4.000.000  
7 Viên Thanh 20.000.000  
8 Bui Duc Nguyen 200.000  
9 Nguyễn Văn thọ - Nguyễn Thị Huế 5.000.000  
10 Tu nữ Pháp Hộ - Cô Sương 600.000  
11 Nguyễn Ngọc Khuê (Quảng Minh Đạo) 1.000.000  
12 Tu nữ Pháp Hộ - Cô Sương 250.000  
13 Đặng Đình Chính 200000  
14 Robert Nguyễn (USA) 100Usd  
15 Như Khiêm 500Aud  
16 Sư cô Huyền Châu 5.000.000  
17 Nhóm Hậu - Hiệp 10.000.000  
18 Sư cô Huyền Châu 3.000.000  
19 Tâm Chơn Mỹ 1.000.000  
20 Như Tuệ 2.000.000  
21 Viên Thanh 10.000.000  
22 Trần Thị Như Hòa 10.000.000  
23 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) 5.000.000  
24 Mẹ Hiệp 6.000.000  
25 Trần Như Thành 20.000.000  
26 Tiên Nguyen 500.000  
27 Lê Hồng Thái - Lê Thị Bích Ngọc 3.000.000  
28 Viên Dung 3.500.000  
29 Hậu - Hiệp 6.000.000  
30 Nguyên Chánh 1.000.000  
31 Tu nữ Pháp Hộ - Cô Sương 400.000