Trung Tâm Hộ Tông  Trang Chủ


Nền Tảng Phật Giáo - Quyển III:

Hành Giới

Soạn giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp


Mục Lục

Kệ Lễ Bái Tam Bảo
Lời Nói Đầu
Giới Thiệu

Phần I. Giới Của Người Tại Gia

I. Ngũ Giới Là Thường Giới

Điều giới tránh xa sự sát sanh
Điều giới tránh xa sự trộm cắp
Điều giới tránh xa sự tà dâm
Điều giới tránh xa sự nói dối
Điều giới tránh xa uống rượu và các chất say
Tính chất của ngũ giới
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp của ngũ giới
Tầm quan trọng của ngũ giới
Ngũ giới với con người
Sự tích giữ gìn ngũ giới
Ngũ giới đem lại sự an lành
Nhận xét về ngũ giới
Ngũ giới hành phạm hạnh

II. Giới Àjìvatthamakasìla

Giải thích giới Àjìvatthamakasìla
     Điều giới thứ 5: Tránh xa sự nói lời chia rẽ
     Điều giới thứ6: Tránh xa sự nói lời thô tục
     Điều giới thứ 7: Tránh xa sự nói lời vô ích
     Điều giới thứ 8: Tránh xa cách sống tà mạng
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Àjìvatthamakasìla
Giới Uposathasìla

III. Bát giới Uposathasìla

Chuẩn bị thọ trì bát giới Uposathasìla
Phần Giải thích
     Điều giới thứ 3: Tránh xa sự hành dâm
     Điều giới thứ 6: tránh xa sự dùng vật thực phi thời
     Điều giới thứ 7: tránh xa sự nhảy múa, ca hát,...
      Điều giới thứ 8: tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp
Giới cấm và giới hành
Những tích truyện người thọ trì bát giới Uposathasìla

IV. Giới Uposathasìla có 9 điều
V. Thập giới (Dasasìla)

Giải thích
     Điều giới thứ 7: Tránh xa sự nhảy múa, ca hát,...
      Điều giới thứ 8: tránh xa sự đeo tràng hoa,...
      Điều giới thứ 10: tránh xa sự thọ nhận vàng, bạc,...
Nhận xét về thập giới của người tại gia
Giới bị chấm dứt và không bị chấm dứt

Phần II. Giới của bậc xuất gia

I. Bậc Sadi (Sàmanera)
14 pháp hành của Sadi và Tỳ khưu
II. Bậc Tỳ khưu (Bhikkhu)

Đoạn kết
Sách tham khảo và trích dẫn


[Ðầu trang][Trở về trang Thư Viện]

updated: 2007